Adatvédelmi nyilatkozat

A Farmago Kft.

külső adatvédelmi tájékoztatója

(a weboldalon olvasható tájékoztató)

A Farmago Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Kadocsa u. 84, cégjegyzékszám: 07-09-023956, adószám: 24393023-2-07, telefonszám: 20/376-8187, e-mail: flottakezeles@farmago.hu, önállóan képviseli: Megyesi Ágnes), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa végzett adatkezelési tevékenységekről.

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

  • az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog) az flottakezeles@farmago.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak panasszal a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu, levelezés cím: 1363 Budapest, Pf.:9.) vagy a lakóhely szerint illetékes bírósághoz és sérelemdíjat követelhetnek. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet.

  • az egyes adatkezelések részletesebb magyarázatai a Belső adatvédelmi szabályzat I. sz. mellékletében találhatók.

  • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.

  • adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet. Gépjármű vásárlása, szervizelése, mobilitásgarancia, vagy jótállás, továbbá hibás teljesítés estén az érintettet megillető jogok aktiválása, érvényesítése miatt az érintett adatait az Adatkezelő átadja a gépjármű gyártója felé. Adatok átadása történhet például adatfeldolgozó számára, vagy bank, biztosító számára is. Az adatközlés címzettje (adatkezelő vagy adatfeldolgozó) a II. sz. mellékletben került megnevezésre.

  • az alábbi összefoglalás az Adatkezelő minden adatkezelését tartalmazza, kivéve azokat, amelyek kizárólag az Adatkezelő Munkatársaira vonatkoznak.

Egyszeri információkérés- és adás adatkezelésének összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

önkéntes hozzájárulás vagy jogszabályi köt. teljesítése, vagy megállapodáson alapul, vagy jogos érdek vagy létfontosságú érdek

Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér/kap Lásd alább cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig, vagy

jogszabályban meghatározott határidőben, vagy

elévülési időben, vagy jogos érdek megszűnéséig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek
Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása, marketing/értékesítési aktivitás

önkéntes hozzájárulás vagy jogszabályi köt. teljesítése, vagy megállapodáson alapul, vagy jogos érdek vagy létfontosságú érdek

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel Lásd alább cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig, vagy

jogszabályban meghatározott határidőben, vagy

elévülési időben, vagy jogos érdek megszűnéséig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek
Időpontegyeztetés (időpontfoglalás) adatkezelésének összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás önkéntes hozzájáruláson alapul Minden természetes személy, akivel az Adatkezelő időpontot egyeztet. Lásd alább cél megvalósulásáig, vagy általános elévülési időben, vagy a jogos érdek fennállásáig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik érintettek
Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a megállapodás megkötése, teljesítése, teljesítésének felügyelete, kapcsolattartás Megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.)

képviselő, kapcsolattartó adatainak kezelése jogos érdeken alapul

Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – saját nevében megállapodást köt az Adatkezelővel, vagy a szerződésben képviselőként, vagy kapcsolattartóként szerepel Lásd alább 8 évig, egyébként lásd alább elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek
Megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
célja a szolgáltatást megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás megállapodás, kapcsolattartók adatainak kezelése jogos érdeken alapul Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől (esetleg Partnerétől az Adatkezelő közvetítésével) személyes adatainak megadásával szolgáltatást, terméket rendel Lásd alább. Elévüléséig Elektronikusan és/vagy papír alapon, feldolgozás manuálisan történik Érintettek
Érintetti (ügyfél- és partner) nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett azonosítása, vele történő kapcsolattartás, megállapodás teljesítésének nyomonkövetése jogos érdeken alapul Minden nem természetes személy képviselője, kapcsolattartója, aki az Adatkezelő Partnere/ügyfele, vagy Partnere/ügyfele kíván lenni Lásd alább érintett kérésére törlésig,

adategyeztetés sikertelensége miatt történő törlésig,

érintett halála miatt történő törlésig,

ha Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor az érdek megszűnéséig tart

elektronikusan (papír alapon), manuálisan történik érintettek, esetleg partner
Reklamáció/panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése és a kapcsolattartás Önkéntes hozzájárulással indul meg Minden természetes személy, aki igénybe vett szolgáltatásra, megvásárolt termékre, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát közli Lásd alább. Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a fogyasztóvédelmi törvény alapján elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek
Hozzájáruló nyilatkozatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése, valamint kapcsolattartás. önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban. hozzájárulás visszavonásáig/törlésig

a hozzájáruló nyilatkozatok törlésére a visszavonást követő elévülési idő leteltét követően kerül sor

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan érintettek
Átadás-átvételi jegyzőkönyvekkel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
Bizonyítás, nyomonkövetés Adatkezelő jogos érdeke, vagy ha jogszabály előírja, jogi köt. teljesítése. Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki terméket/árut/stb. vesz át az Adatkezelőtől, vagy ilyet ad át, szükség esetén tanuk. Lásd alább. Elévülési idő, vagy jogos érdek megszűnéséig Elektronikusan, papír alapon, manuálisan Érintettek
Adatközlés (harmadik személy felé)
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
Sajátos cél hozzájárulás, jogi kötelezettség teljesítése, megállapodás, jogos érdek Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatát az Adatkezelő közli harmadik személlyel Lásd alább. cél megvalósulásáig vagy elévülési időben vagy jogszabályban meghatározott idő, vagy jogos érdek megszűnéséig Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek
Előzetes fizetőképességi vizsgálattal kapcsolatos adatkezelés
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás

Fizetőképesség megállapítása

Jogos érdek

Minden természetes személy, aki az ajánlatot kérő szervezet tulajdonosi vagy törvényes képviselői körébe beletartozik és adata elérhető az OPTEN céginformációs adatbázisban, és adata szükséges a fizetőképesség megállapítása vonatkozásában

Lásd az OPTEN adatbázisában szereplő, egyébként nyilvánosan elérhető adatokat, amelyek szükségesek a fizetőképesség megállapításában

Cél megvalósulásáig, megállapításig tart

Elektronikusan és manuálisan

Nyilvános adatokat tartalmazó céginformációs adatbázis – OPTEN

Ajánlatkéréssel és ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás

az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás

jogos érdek

Minden szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelőtől ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett

Lásd alább

lásd alább

elektronikusan, manuálisan

Érintettek

Gépjármű használati meghatalmazással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a használó azonosítása, jogosultság megadása, szükség esetén kapcsolatfelvétel és -tartás jogos érdek Minden szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki számára az Adatkezelő meghatalmazást ad lásd a meghatalmazás adatköreit meghatalmazás visszavonásáig, meghatalmazott haláláig elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik szerződő Partnertől vagy érintettől
Használt gépjármű tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás

a gépjármű értékesítésének lebonyolítása, a tulajdonjog átruházás lehetővé tétele és bizonyítása, kapcsolattartás

a szerződéskötés. (GDPR 6. cikk 1.b.) Kapcsolattartók esetében a jogos érdek.

Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – megállapodást köt gépjármű értékesítésével kapcsolatban. Érintettek még a kapcsolattartók.

Lásd alább

8 év, vagy általános elévülési idő

elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

Bérautó kölcsönzéssel (rent-a-car szolgáltatással) kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás

a gépjárműbérleti szolgáltatást megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás

a szerződéskötés. (GDPR 6. cikk 1.b.) Kapcsolattartók esetében a jogos érdek.

Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – megállapodást köt bérautó kölcsönzéssel kapcsolatban, szerződésben kapcsolattartó

Lásd alább

8 évig

elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

Közösségi oldalakon történő marketinggel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
Adatkezelő marketingje Önkéntes hozzájárulás Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik Lásd alább. Érintett kérésére törlésig, vagy jogos érdek megszűnéséig Elektronikusan manuálisan történik Érintettek
Szerviz időpont egyeztetés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
szerviz időpont biztosítása és kapcsolattartás önkéntes hozzájáruláson vagy jogos érdeken alapul Gépjármű tényleges használója, ha a gépjárművet szervizre ő viszi. Egyébként Adatkezelő Munkatársa Lásd alább Elévülési időben elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Partnertől, vagy közvetlenül az érintettől
Hozom-viszem szolgáltatással (szervizsofőr) kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás

a gépjármű – gépjárműhasználó helyett történő – elszállítása szervizbe és vissza, meghatározott feltételek mellett

jogos érdek

Partner nevében, képviseletében eljáró természetes személy, akivel az Adatkezelő a hozom-viszem szolgáltatást leegyezteti, valamint a gépjármű tényleges használója (amennyiben az eljáró személy és a használó különböző személyek). Érintett még az Adatkezelő szervizsofőr Munkatársa

lásd alább

5 év, vagy 8 év

elektronikusan, papír alapon, manuálisan

Partner, vagy érintett

Autómentéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az autómentési szolgáltatás nyújtása, az azt megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás Megállapodás megkötésén alapul (GDPR 6. cikk 1. b.), vagy jogos érdek Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől személyes adatainak önkéntes megadásával szolgáltatást rendel Lásd alább Elévülési időben elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek
Kárrendezéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
kárrendezés és kapcsolattartás jogos érdek Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatait az Adatkezelő biztosítótársaság felé továbbítja Lásd biztosítók adott adatbekérő űrlapjait. Elévülési időben elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek
Banki adatokkal, átutalással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
A pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése jogi kötelezettség teljesítése és/vagy megállapodás, vagy önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik, továbbá minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván pénzügyileg teljesíteni az Adatkezelő számára Lásd alább. Elévüléséig vagy jogszabályban meghatározott határidőben Elektronikusan, manuálisan vagy automatizáltan történik saját nyilvántartásból, érintettektől
Számlakibocsátással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
jogi kötelezettség teljesítése jogi kötelezettség teljesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek szerint minden természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót is, aki felé az Adatkezelő számla kibocsátásra köteles 2007. évi CXXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák 8 évig papír alapon/elektronikusan, manuálisan érintettek, ritkán közhiteles nyilvántartások
Számlabefogadással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése, a számla (és azzal egy tekintet alá eső dokumentumok) tárolása a 2007. évi CXXVII. tv. 179. §-a alapján jogi kötelezettség teljesítése (2007. évi CXXVII. tv. 179. §) minden természetes személy, akinek adata az Adatkezelő által befogadott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) vagy mellékletére rákerült 2007. évi CXXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák 8 évig papír alapon/elektronikusan, manuálisan számlát kiállító fél
Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
Jelentkezés és a kiválasztás lehetővé tétele, kapcsolattartás Önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezik Lásd alább. hozzájárulásban meghatározott ideig vagy jogos érdek megszűnéséig Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan Érintettek
Biztosításközvetítéssel kapcsolatos adatkezelés (adatfeldolgozás) összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a biztosítás közvetítése, mint szolgáltatás nyújtása az érintettek számára, ezen belül adatok adatkezelő biztosítótársaság felé történő továbbítása, valamint a kapcsolattartás az érintett önkéntes hozzájárulása, vagy Adatkezelővel kötött megállapodása vagy képviselő/kapcsolattartó adatainak kezelése esetén jogos érdek Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki Adatkezelő biztosításközvetítési szolgáltatását veszi igénybe Lásd biztosítók űrlapjait. Cél megvalósulásáig, elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek, Partner biztosítótársaság
Használatba vételi szerződéssel kapcsolatos adatkezelés
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
célja a használó azonosítása, a szerződéskötés lehetővé tétele, szükség esetén jogok és kötelezettségek gyakorlása, érvényesítése, valamint kapcsolatfelvétel és -tartás Megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.) vagy jogos érdek Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel használatba vételi megállapodást köt Lásd alább elévülésig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

Lezárva: 2021. július hó 4. napja

Megyesi Ágnes

Farmago Kft.